top of page
KLAUZULA INFORMACYJNA
Centrum Rachunkowości Sp. z o.o.
W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwane dalej RODO uprzejmie informujemy:

 
1.  Administratorem Pani/Pana danych jest Centrum Rachunkowości Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zwana dalej Centrum Rachunkowości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław NIP 8943038859 REGON 0218625573 KRS 0000417939.
Wyznaczony jest punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@centrumrachunkowosci.com oraz
tel.605855193. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej
korespondencji na adres siedziby administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz
osobiście pod adresem Wrocław ul. Żmigrodzka 145 I piętro p.2.


2.    Podstawą prawną przetwarzania przez Centrum Rachunkowości Sp. z o.o. Pani/Pana danych
osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności artykuły 6 ust. 1 lit. a) -c) RODO , w celu
zawarcia z Centrum Rachunkowości Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług a także wykonania
ciążących na Centrum Rachunkowości Sp. z o.o. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i
zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i
statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym
wystawienia dokumentów księgowych.


3.    W związku z przetwarzaniem przez Centrum Rachunkowości Sp. z o.o. Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach prawo dostępu do treści
danych na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych
na podstawie art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.


4.    Przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


5.   Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.


6.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


7.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


8.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Original on Transparent_edited_edited.pn
bottom of page